Enquête 2021

Hoe zien wij Rouveen in de nabije toekomst?

Rouveen, januari 2021

Geachte inwoner(s) van Rouveen,

We vallen maar meteen met de deur in huis. Heeft u zich de laatste tijd wel eens afgevraagd hoe Rouveen er in de toekomst uit zal zien? Het bestuur van Dorpsraad Rouveen heeft dit wel gedaan en daardoor is het initiatief ontstaan om een onderzoek te doen onder u als inwoners van Rouveen en omgeving. De bedoeling van dit onderzoek is om uw mening te peilen over welke basisvoorzieningen in Rouveen we voor de toekomst willen behouden of verder willen ontwikkelen.

Het kan dan gaan om onderwerpen die te maken hebben met:

  • Wonen, werken en leven in Rouveen
  • Bereikbaarheid en veilig verkeer
  • Activiteitenaanbod
  • Voorzieningenniveau
  • Groen en de openbare ruimten
  • Het omzien naar elkaar.

 Centraal staat de vraag: aan welke thema’s moeten we meer aandacht geven voor de toekomst?

Met de beantwoording van deze vraag willen we een dorpsagenda opstellen voor Rouveen. De dorpsraad vindt het belangrijk om het dorp Rouveen beter te positioneren vanuit de steeds groter wordende roep van de overheid dat inwoners meer verantwoordelijkheid moeten nemen in het behouden van een leefbare omgeving. Verder kijkt de dorpsraad kritisch naar haar eigen rol in het dorp en wil aan de hand van een dorpsagenda de komende jaren gerichter aan de slag met thema’s en acties die daaruit voortvloeien. Een bijdrage van u en jou aan de verdere uitwerking van deze acties is dan ook van harte welkom!

Natuurlijk weten we dat er op vele manieren al hard gewerkt wordt om de noodzakelijke voorzieningen te waarborgen. Maar om ook in de toekomst Rouveen aantrekkelijk te houden, zijn we zeer geholpen als u als inwoners van Rouveen uw mening kenbaar willen maken om een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen voor de instandhouding of realisering van de meest noodzakelijke voorzieningen in Rouveen.

Bijgevoegd vindt u een enquête. Wij willen u vragen om deze vragenlijst in te vullen. Met behulp van uw antwoorden stelt u ons in staat om op dit gebied de gezamenlijke behoefte van Rouveen vast te stellen. Klik hier voor de digitale versie[1] of scan de QR-code.

Wilt u liever een papieren versie invullen, dan kunt u deze afhalen bij het secretariaat van de dorpsraad, Iepenlaan 12 te Rouveen.                

Samen met u werken wij aan de toekomst van ons mooie dorp Rouveen.

Wij danken u alvast voor uw medewerking,

Hartelijke groet,

de Dorpsraad Rouveen

[1] U vindt de link voor de digitale enquête ook op onze Facebooksite.

https://www.facebook.com/dorpsraadRouveen

Comments are closed.