Notulen jaarvergadering 18 November 2019

Jaarvergadering Dorpsraad Rouveen op 18 november 2019 in d’Olde Skoele.
Aanwezig: de dorpsraadleden en ong. 45 bezoekers en 3 gastsprekers.

Welkomstwoord:
J. Timmerman opent de jaarvergadering met een welkom aan alle aanwezigen op de jaarvergadering van dorpsraad Rouveen. Een bijzonder woord van welkom voor de 3 gastsprekers.
Geertrui Balkenende: Presentatie SWS – De Buurtstee Rouveen.
Jan Dunnink: Stand van zaken en ontwikkeling van de Levensboom-locatie.
Douwe Miedema: Presentatie: ‘een duurzame ontwikkeling van de woonkwaliteit, nu en in de toekomst’

De jaarvergadering heeft dezelfde opzet als vorige jaren. Dit houdt in dat als er vragen zijn voor de Dorpsraad dan kunnen die worden opgeschreven en tijdens de pauze ingeleverd worden. Pen en papier is neergelegd.
De vragen worden na de pauze behandeld, vragen voorzien van naam. Wanneer een vraag niet ter plekke kunnen behandelen of wanneer het beter lijkt de vraag achteraf persoonlijk te beantwoorden dan weten we bij wie we moeten zijn.

Een kleine introductie van de Dorpsraad en haar werkzaamheden. De onderwerpen die wij afgelopen jaar behandeld hebben worden toegelicht, waarna de presentaties volgen.

Daarna tijd voor pauze en een tweede ronde koffie en de eventuele vragen kunnen ingeleverd worden.
Na de pauze gaan we door met de presentatie van Douwe Miedema. ‘Een duurzame ontwikkeling van de woonkwaliteit, nu en in de toekomst’

We eindigen de avond met de beantwoording van de vragen gevolgd door een afsluiting van deze jaarvergadering.

Wie zijn de leden van de dorpsraad?
Momenteel bestaat de dorpsraad uit 6 personen waarvan er 1 persoon aftredend is en waarbij we ook nog een positie vacant hebben. Klaasje van Veen is aftredend.

Het blijkt toch elke keer weer een uitdaging om personen te vinden die plaats willen nemen in de dorpsraad. Bij deze dan ook onze jaarlijkse oproep dat mochten mensen interesse hebben om actief deel te nemen aan de dorpsraad zich gewoon te melden bij een van de leden of via ons mailadres info@dorpsraadrouveen.nl. Er bestaat altijd de mogelijkheid om 1 van onze maandelijkse vergaderingen bij te wonen en daarbij zeg maar proef te draaien. Daarnaast willen we komend jaar nadenken over onze toekomst als dorpsraad. Dus vindt u het belangrijk dat we een dorpsraad houden in Rouveen en wilt u daarover meedenken dan horen we dat graag!

Wat is en doet de Dorpsraad:
De Dorpsraad is een stichting met als doel om het woon- en werkklimaat in het werkgebied te bevorderen en zij behartigd de algemene belangen van de inwoners.
Wat doet de dorpsraad? De dorpsraad vergaderd 1 x in de maand, bezoekt raadsvergaderingen, gaat in op uitnodigingen betreffende dorps-gerelateerde vergaderingen, maakt belangen van de inwoners kenbaar bij de gemeente en houdt jaarlijks een vergadering om daarmee ook transparant te zijn naar de inwoners van Rouveen.

Overzicht van afgelopen jaar.
1. Staphorst Energieneutraal in 2050.
We hebben daar onze input en bevindingen mogen geven van wat de mogelijke heden en kansen zijn om als dorp energie neutraal te worden. Daar op voort bordurend hebben we Douwe Miedema gevraagd om u als bewoner wat meer te kunnen vertellen wat de mogelijkheden zijn, in de presentatie zal dit nader worden uitgelicht.

2. Overleggen politieke partijen.
We hebben dit jaar diverse politieke partijen uitgenodigd om elkaar te informeren en te bespreken wat we van elkaar mogen verwachten.
We hebben gesproken met een afvaardiging van de SGP, Met de PVDA en GB hebben we in december nog op de planning staan, de andere partijen willen we nog een overleg mee inplannen.
Verder zijn we voornemens om volgend jaar de verenigingen / ondernemers uit ons dorp uit te nodigen.

3. Evenementen / activiteiten terrein Rouveen.
Vanaf 2016 zijn een aantal verenigingen uit Rouveen met elkaar in gesprek over een evenemententerrein. De wensen van de verenigingen zijn geïnventariseerd en bij de beleidsambtenaar neergelegd.
Nadat gemeente in 2018 een krediet beschikbaar heeft gesteld zijn de nog ontbrekende percelen aangekocht.
In 2019 hebben wij als dorpsraad het initiatief genomen om een onafhankelijk ontwerper / stedenbouwkundige in te schakelen. Doel hiervan is om tot een goed ontwerp te komen met voldoende draagkracht vanuit de omgeving en de verenigingen. Deze persoon heeft na de zomer gesprekken gevoerd met
diverse verenigingen en andere betrokkenen zoals de omwonenden. Ook vond er een gesprek met de gemeente plaats. Binnenkort is een gesprek met betrokken verenigingen over de eerste uitkomsten en wordt het vervolg bepaald.
Omdat het ook een locatie is die voor en door het dorp gebruikt wordt zien wij er als dorpsraad op toe dat dit een plan wordt voor alle bewoners uit Rouveen. Op enig moment worden dan ook bewoners in de gelegenheid gesteld om de plannen in te zien en delen we ook de vervolgstappen.

4. Verkeerssituatie Scholenland.
We krijgen daar steeds veel vragen over, echter er gebeuren te weinig ongelukken met letselschade. Dat is voor de gemeente de reden om er in eerste instantie niets aan te verbeteren.
Hierover werd een vraag gesteld en Wethouder Mussche gaf hierop reactie.


5. Ontvangen klachten en vragen.
We hebben diverse vragen en klachten ontvangen welke besproken en zijn gemeld bij de gemeente.
Mochten er meer klachten zijn geef ze door bij het meldpunt van de gemeente.

6. Meldpunt gemeente Staphorst:
De gemeente heeft op hun site een digitaal meldpunt openbare ruimte waar u uw klacht of melding kunt achterlaten. Wellicht weet u dat al maar het is goed dit onder uw aandacht te brengen.
Het is op de site te vinden onder het kopje ‘Iets melden’ met daarin een onderverdeling van verschillende meldingen. Waaronder verloren en gevonden voorwerpen, defecte straatverlichting , eikenprocessie rups etc.
Het voordeel van het melden via de site is dat het direct op de tafel komt te liggen van degene die de klacht moet behandelen.

Presentaties.
• Geertrui Balkenende:
Presentatie SWS – De Buurtstee Rouveen.

• Jan Dunnink:
Stand van zaken en ontwikkeling van de Levensboom-locatie.
Pauze.

• Douwe Miedema:
Een presentatie over ‘Een duurzame ontwikkeling van de woonkwaliteit, Nu en in toekomst.‘

Vragen.
Ingekomen en gestelde vragen tijdens de vergadering:
– V. Kan de Dorpsraad een toekomstvisie maken? Bijv. waar staat de Dorpsraad over 5 jaar,
wat is hun doel?
A. Dit bevestigen we en zoeken hierover hulp bij Stimuland voor 2020.
– V. Vreugdevuren met Oud & Nieuw in de Gemeente Staphorst, waarom word deze traditie
niet afgeschaft, slecht en veel gevaar, dus waarom nog. Zelfs publicatie in de krant, is dat
nodig?
A. Wethouder Mussche geeft hier reactie op dat dit bijna niet te verbieden en afgeschaft
kan worden, er zal hierdoor veel onrust ontstaan. Nu wordt geprobeerd het in goede
banen te leiden.

Afscheid vertrekkende bestuursleden.
Na 1 periode in de dorpsraad heeft ( Klaasje ) mevr. K. van Veen te kennen gegeven te stoppen met de werkzaamheden voor de dorpsraad om weer tijd aan andere dingen te kunnen besteden.

Afsluiting.
J. Timmerman bedankt allen voor de komst en een wel thuis.

Comments are closed.