Notulen jaarvergadering maandag 16 November 2015

 

 

 1. Welkomstwoord door de voorzitter.

De voorzitter Klaas Veerman [hierna te noemen Klaas] opent de jaarvergadering en heet allen welkom. Er is een grote opkomst, de zaal zit vol, er zijn 120 aanwezigen.

 1. Wie zijn de dorpsraadsleden?

De huidige dorpsraadsleden worden voorgesteld.  Klaas geeft aan dat Klaasje van Veen nieuw bestuurslid is. Zij neemt de plaats in van Gerard Buitenhuis. Gerard heeft zich ruim 5 jaar ingezet voor de Dorpsraad en neemt vanavond afscheid als bestuurslid. Klaas bedankt Gerard voor zijn inzet. Hij ontvangt hiervoor een bos bloemen.

 

 1. Wat is/doet de Dorpsraad?

Klaas legt uit wat de dorpsraad is en doet. We zijn een klankbord van en voor de inwoners van Rouveen. De Dorpsraad vergadert maandelijks in de bestuurskamer van SC Rouveen. Daarnaast wordt er 1x per jaar vergaderd met het college van B&W, 1x per jaar vergaderen we met de dorpsraad IJhorst en de wijkraad Staphorst. Ook gaan de dorpsraadsleden regelmatig als afvaardiging naar andere vergaderingen, waarvoor we worden uitgenodigd. In de vergaderingen worden punten besproken, die in het dorp leven.

 

Klaas besteedt bij dit punt nog even aandacht aan de Rabogelden.

Klaas vertelt dat er van de Rabogelden o.a een mobiele geluidsinstallatie is aangeschaft. Meerdere verenigingen en de scholen in Rouveen kunnen hier gebruik van maken. De coördinatie hiervan ligt bij SC Rouveen.

Als de nieuwbouw van SC Rouveen klaar is worden er ook nog aantal speeltoestellen geplaatst. Ook dit is mogelijk gemaakt vanuit het Rabofonds.

 1. Behandelde onderwerpen 2015.

–       Speelveld Rouveen West 4

In goed overleg met de buurt, de Dorpsraad en de gemeente is er een prachtig speelveld gerealiseerd.

 

–       Begraafplaats Scholenweg

Dit zit in de voorbereidende fase. In het voorjaar van 2016 wordt de begraafplaats aan de Scholenweg aangepakt. Dit plan heeft al ter inzage gelegen bij de gemeente.

 

–       Publicatiebord

Het publicatiebord hangt nu bij Lindenholz aan de muur. Mocht iemand hier iets in willen hangen dan kan de sleutel bij Lindenholz of Bakkerij Ubak opgehaald worden. Klaas bedankt Lindenholz en Ubak voor hun medewerking.

 

–       Marktkramen Kerkplein

De kaaskraam is nog steeds niet naar het Kerkplein.

 

–       Parkeerplaatsen Moerbeilaan/Lijsterbeslaan

Er was gebrek aan parkeerplaatsen in de Moerbeilaan en Lijsterbeslaan. De gemeente was eerst geen voorstander van extra parkeerplaatsen maar hoe je het ook wendt of keert, er zijn gewoon veel auto’s in die omgeving. De gemeente zag later wel in dat het nodig is om daar extra parkeerplekken te realiseren.

 

–       Triangellocatie

Zoals dit project loopt, daar zit niemand op te wachten. Met name op veiligheid [schoolgaande kinderen] is nergens naar gekeken. Er komen 4 misschien 5 ontsluitingen op het kleine stukje Korte Kerkweg tot aan de Beukenlaan. De Dorpsraad heeft samen met de scholen gekeken naar de Goudenregenstraat, als ontsluitingsroute, maar met de gemeente kwamen we er helaas niet uit. We kunnen nog naar de Raad van State, maar wij zijn van mening  dat je er onderling uit moet komen en dit niet via de Raad van State moet uitvechten. Samen met de schoolbesturen hebben we besloten om geen verdere stappen richting Raad van State te nemen.

Op 1 juni jl. is er met het college afgesproken dat we van week tot week informatie zouden krijgen. Dat is tot op heden niet gebeurd. Wij hebben geen idee hoe de stand van zaken nu is. Er zijn veel vragen waar we geen antwoord op krijgen.

 

–       Rouveen West

Het plan van Rouveen West fase 1 is klaar. Het is een goed plan met een goede uitvoering. De kaveluitgifte Rouveen West fase 2 gaat half december van start.

 

–       AED project

Els vertelt hoe de AED-procedure gegaan is. Het doel van de stichting AED Staphorst is om de gemeente Staphorst “Hartveilig” te maken. Dit doel wordt gerealiseerd door op diverse locatie AED’s in geconditioneerde buitenkasten te plaatsen die 24/7 beschikbaar zijn. Het project Rouveen is geslaagd. Rouveen is “Hartveilig”. Op 8 locaties in ons dorp zijn AED’s  in geconditioneerde buitenkasten 24/7 beschikbaar.

Het project gaat door, we willen de gehele gemeente “Hartveilig” maken  en de stichting nadert de  20e AED. Om het onderhoud van de AED’s en het onderhoud na inzet te borgen is er regelmatig een beroep gedaan op de gemeente. Helaas telkens tevergeefs. De stichting AED Staphorst heeft nu per brief alle fractievoorzitters benadert. De gemeenteraad heeft unaniem een motie ingediend om dit project de komende jaren financieel te ondersteunen. De beloofde flyers met daarop de AED locaties in Rouveen zullen op korte termijn gemaakt worden en  vervolgens huis-aan-huis verspreid gaan worden.

 

 1. Vragen aan de Dorpsraad.

 

 

 1. Presentatie dokter Pezeshki Nia.

De nieuwe huisarts vertelt boeiend en op een humoristische wijze iets over zichzelf, zijn gezin, zijn studie, zijn vorige activiteiten en zijn keuze voor Rouveen. Hij heeft een aantal vernieuwingen in het belang van de patient in zijn praktijk doorgevoerd. Ook wil de huisarts in de toekomst presentaties over bepaalde ziektebeelden gaan geven voor zijn patiënten en andere belangstellenden uit het dorp.

 1. Vragen aan de huisarts.

Wie gaat u vervangen, als u vakantie hebt?

Voor nu zijn dat nog de collega’s in  Staphorst, maar de dokter is bezig een eigen vervanger te zoeken.

 1. Pauze.

 

 1. Brainstormen met de dorpsgenoten over

 

–       Ontsluiting CZ Rouveen

 

We missen een fietspad bij de ontsluiting van CZ Rouveen.

Waarom komt er niet een weg recht achter de CZ, waarom moeten ze over de Bisschopsweg?

Klaas: dit heeft met het verwerven van grond te maken en prijstechnisch is dit niet mogelijk.

 

Is het viaduct over de A28 Dekkersweg breed genoeg?

Klaas: Dit wordt meegenomen in de plannen.

Dit kan wel voor een extra kostenpost geven.

 

Wat voor asdruk mag daarover?

Klaas: hij weet niet wat de asdruk is, maar daar zal ongetwijfeld naar gekeken worden.

 

In welke fase zit dit traject?

Klaas: studie is voorbij, maar er is nog niet overal een invulling voor.

 

Wethouder de Jong ligt een aantal punten toe:

Begin 2016 is er een bestemmingsplanwijziging. Als het volgens plan verloopt, dan wordt er na de zomer gestart.

Er liggen meer plannen waar allerlei lijnen en structuren in aangebracht moeten worden, maar ook dit plan wordt meegenomen in het geheel. Als dit uitgewerkt is dan is ook de richting bekend welke kant ze uitmoeten. Dit alles gebeurt in samenspraak met de Dorpsraad en de Rouveners.

 

Heeft het zin om als Dorpsraad in deze materie  te investeren, als de gemeente het allemaal nog op volgorde moet zetten?

Klaas: veel vertellen kunnen we niet, maar we willen wel graag de mening van de dorpsgenoten “proeven”.

 

Een mooi verhaal, maar kijk eens naar de Triangellocatie, is dit ook een plan van lange adem?

Een dorpsgenoot merkt op dat hij  zeer teleurgesteld is dat er van alles wordt beloofd wat de Triangellocatie betreft, maar dat er nog steeds niets komt en ook niets duidelijk is.

 

Wethouder Jaspers Fayer springt hierop in en ligt het volgende toe:

Per 1 juli zijn er landelijk wijzigingen gaande in de zorg. Wij hebben hiermee te doen en hier moet je je plan op inzetten. Door deze wijzigingen zeggen de betrokken partijen: ‘ik teken pas als die….’ De nieuwe regels vragen anders indiceren van een dokter maar ook van de gemeente.

We doen ons best ervoor. Technisch zijn de plannen doorontwikkeld, maar ik leg geen verantwoording af aan de mensen hier, maar aan de gemeenteraad.

Hij spreekt de wens uit binnenkort met goed nieuws te kunnen komen.

 

Er wordt door een dorpsgenoot opgemerkt: Ik ben niet tevreden met deze informatie en vind het excuus flauw.

 

Kan het vrachtverkeer van CZ Rouveen niet beter richting het zuiden [de Lichtmis]  en niet naar de stovonde gestuurd worden?.Dit plan heeft desondanks wel geen meerderheid in de gemeenteraad.

Hij meent dat een parallelweg langs de A28 een oplossing kan zijn, behalve de centen.

 

Wethouder de Jong anticipeert hierop met:

Het is ter sprake gekomen bij de begrotingsvergadering om de aansluiting op de A28 te maken. Met name het vrachtverkeer wordt over het zuiden getrokken. Dekkersweg voldoet nu aan de eisen. Misschien niet als er een aansluiting op de A28 wordt gerealiseerd, maar dan wordt er opnieuw naar gekeken. De parallelweg is niet een principekeuze, die door de raad zal worden gemaakt.

 

–       Fietssnelweg Meppel-Zwolle

 

De Dorpsraad Rouveen dacht in eerste instantie aan een grap.

 

Dorpsgenoot Derk Knoll heeft een brief aan de inwoners van Rouveen gericht en deze brief is voor iedereen te lezen op de beamer.

Ook is zijn reactie op de fietssnelweg Meppel-Zwolle in de Stentor

gepubliceerd.

Van een eventuele fietssnelweg zal maar een handjevol mensen gebruik maken.

Men is het er mee eens dat een fietssnelweg onlogisch is. Met de elektrische fietsen zullen er meer mensen gaan fietsen, maar dit weegt niet op tegen de kosten die dit plan zou moeten kosten.

Uit het publiek komt de reactie dat  hier niet te veel tijd aan besteed moet  worden.

Er is duidelijk te merken dat er voor dit plan geen collectief draagvlak is.

Als fietsers worden onttrokken aan de Oude Rijksweg zullen de plaatselijke ondernemers daardoor een bron van inkomsten missen.

 

Wethouder de Jong merkt op dat het bij de politiek duidelijk is overgekomen dat er in Rouveen geen enkel draagvlak voor dit plan is.

 

–       Verbreden Geezenland

Klaas: Verbreden Geezenland staat al 4 à 5 jaar bij de dorpsraad op de agenda.

We zien graag dat zowel Geezenland als de Schipgravenweg aangepakt wordt. Veel verkeer vanuit de dorpskern maakt  gebruik van de route Schipgravenweg-Geezenland.

De bermen zijn zeer slecht, en er is ook geen verlichting op Geezenland.

Ook liggen er veel kapotte graskeien.

 

Waarom zijn de stenen niet opgeladen?

Alles wat wij als dorp overbrengen komt niet over. Hoe lossen we dat op?

 

De navigatie in de auto geeft vanaf Staphorst aan Geezenland-Schipgravenweg-Stadsweg om naar Hasselt te gaan. Dus graag zo snel mogelijk in zijn geheel aanpakken en verbreden.

 

De insteek was destijds Conradsweg, Hulpensteinweg, Schipgravenweg, Geezenland verbreden. Waarom dan nu alleen Geezenland verbreden?

 

Wethouder de Jong merkt op:

Er moet daadwerkelijk naar dit probleem gekeken worden. Het is van belang om daar in samenhang naar te kijken, dus er wordt verder gekeken dan alleen Geezenland. Dit najaar gaat het naar de gemeenteraad en begin volgend jaar komt er een verkeersplan.

 

–       Evenemententerrein Rouveen

Klaas: wij zien dit met plezier tegemoet, maar Klaas wil dit graag doen samen met andere verenigingen in het dorp. Dus wij horen graag wat diverse verenigingen daarin kunnen betekenen. De Dorpsraad wil graag meedenken.

 

CH Rouveen geeft aan graag mee te willen denken. Samen optrekken is makkelijker.

Ook de Oranjevereniging  en de Munnikenslag geven aan mee te willen denken.

 

Welke plaats is er daarvoor in gedachten?

Klaas: ik heb gehoord dat men naar de hoek Korte Kerkweg-Schipgravenweg-Stadsweg heeft gekeken.

 

Maar het is toch al onderzocht dat dit te klein is?

Klaas: we gaan eerst bij elkaar zitten en dan kijken we wie  wat nodig heeft, en  welke behoefte er is. Dan komen we vast een heel eind.

 

–       Wijkbudget Burgerkracht

We hebben eenmalig een budget van € 15000,- als wijk- en dorpsraden. Dit is een pilot voor 2016. Wij mogen ideeën inleveren. Het bedrag wordt niet evenredig verdeeld over de dorps- en wijkraden; er wordt gekeken naar de kwaliteit van de ingeleverde projecten. Ook de Dorpsraad van Rouveen kan een project indienen. Wij willen graag van de bewoners van Rouveen ideeën/suggesties horen. Wel moet het ingediende plan/suggestie aan een aantal kaders voldoen.

16  december zitten de betrokken  partijen met elkaar om de tafel om de plannen te toetsen.

Uiterlijk 1 februari 2016 moeten de plannen uitgewerkt en ingediend zijn.

 

Ideen/suggesties:

Verlichting in het Prunuspark.

Mooi kerkplein, maar doods. Waarom geen mooie bloembakken, zoals elders op dorpspleinen staan.

De gracht mag wel beter onderhouden worden. Een fontein erin zou ook mooi zijn. En dan graag icm betere verlichting.

 

Bij dit punt wordt nog het volgende opgemerkt:

Voetpad Prunuspark: bordje van ‘wandelpad’ weghalen, want iedereen fietst daar. Dit geldt ook voor het pad langs de gracht. Het bordje ‘verboden voor honden’ daar weghalen, want juist daar worden honden uitgelaten en honden kunnen niet lezen J.

Verlichting langs de gracht aanpassen.

 

Beter geld aan verlichting uitgeven dan aan bloembakken.

In het weekend wordt er nogal eens door de jeugd het een en ander vernielt op het Kerkplein.

 

 1. Vragen aan het college van B&W.

Wethouder Krale:

Wat de verlichting in de openbare ruimte betreft wil hij hier nu niet over in gesprek gaan, de wethouder geeft aan dat je op de site je vragen kunt stellen. Dit staat nu niet op de agenda.

 

Is er al wat meer bekend over vluchtelingen in de bibliotheek?

 

Burgemeester Segers licht dit toe:

De gemeente Staphorst is verplicht naar rato statushouders (26) op te nemen. Dat heeft Staphorst in tegenstelling tot veel gemeenten goed voor elkaar. Op dit moment is er in Nederland een enorme stroom vluchtelingen, de AZC’s zitten vol, dus er vindt crisisopvang plaats. Door de crisisopvang worden de vluchtelingen teveel van hot naar her verplaatst.

De regio Zwolle wil dit niet. Daarom is er gezegd om op een andere manier langer op te vangen. Van de COA is de vraag gekomen of wij, dat zijn 11 gemeenten rondom Zwolle, 500 mensen in deze regio kunnen opvangen. De vraag vanuit Zwolle is of er leegstaande panden beschikbaar zijn voor opvang. Daar wordt nu naar gekeken om daar voor een korte periode mensen in op te vangen. Wij weten nog niet of we geschikte gebouwen hebben en welke gebouwen daar voor in aanmerking komen. De COA gaat over de geschiktheid.

 

Als je vanaf het Scholenland de Oude Rijksweg op rijdt, heb je slecht zicht naar links toe. Misschien kunnen de bewoners daarop aangesproken worden. Er is kort geleden iemand anders komen wonen.

Wat zijn de beleidsregels op de hoeken?

 

Wethouder Krale:

Ook voor dit geldt: graag melden dan kunnen we er mee aan de slag. Voor bossages zijn regels en dan kunnen we kijken of die bossages aan de eisen voldoen.

 

Er is al eens melding van gemaakt;de betrokken ambtenaar gaf aan dat het hier om particulier terrein gaat en dat de gemeente zich daar niet mee kan gaan bemoeien.

 

Wethouder Krale merkt ook dat hij toch graag wilden dat inwoners hiervan melding gaan doen, ook als het niet volgens afspraak gaat.

 

In de verordeningen staat dat dit gereserveerd staat. Wat betekent dat?

 

Wethouder Krale:

Het zou kunnen dat de regel niet goed is. Dat nemen we ter harte.

 

Voor ORW 226 is een vergunning voor een kapsalon afgegeven. Hoe zit het met de fietsen [100] die er dagelijks staan?

 

Wethoudert Jaspers Faijer:

Dat is al overlegd. Tijdens de verbouw mogen ze blijven staan. Op termijn komt er op Dekkersland plek voor 30 fietsen.

 

Er staan 70 fietsen, dan is 30 toch te weinig?

 

Zijn de regels van maïs op kruispunten nog van kracht? En wordt dit nageleefd?

 

Wethouder de Jong: Dit gaan we checken.

 

Halte NS Staphorst. Als er in Staphorst een station komt , gaat dit dan niet  ten koste van de bussen?

 

Klaas: daar is naar gekeken, de bus zal blijven.

 

Wethouder de Jong:Er wordt naar het totaalaanbod van het Openbaar Vervoer gekeken.

 

Aan de oostkant van de spoorlijn in Staphorst wil men graag kleine industrie creeeren. Is dit niet te gevaarlijk? Kan dit niet beter bij Klein Units opgepakt worden? Als je industrie wilt aantrekken dan kun je dit toch beter bij de snelweg doen dan bij een spoorlijn?

 

Klaas: De spoorwegovergang Gorterlaan  zal dan verbreed worden. De wegen worden zeker op de situatie aangepast. Scheiden van grootte industrie kan prima, het bijt elkaar niet.

 

De wethouder hoeft geen verantwoording af te leggen, maar als sommige plannen gedetailleerd gebracht worden, te denken valt aan de kapperszaak met 30 fietsplekken, waarom dan niet over de locatie Triangel?

 

Is er al wat bekend over het standplaatsenbeleid Kerkplein?

En het omgekeerd inzamelen van afval?

 

Wethouder Krale:

We streven ernaar om op termijn te kijken naar 3 plekken.

 

En wat het afval betreft: iedereen houdt de grijze container. Deze wordt één keer in de acht weken geleegd. In de kern komt een ondergrondse container. De inwoners krijgen allemaal een pas om ook afval te legen in de ondergrondse containers. Vooralsnog is dit een pilot. Over 1 jaar volgt een evaluatie. Het is dan ook van belang dat de inwoners deze invullen om zo  tot een goed besluit te kunnen komen.

 

Wat voor kosten zijn hier aan verbonden?

Wethouder Krale: 1.53 euro per aanbieding.

Het zakje wegbrengen kost naar verhouding net zoveel als het legen van de container. Dat is op dezelfde manier berekend.

Halverwege 2016 hopen we dit project te gaan afronden.

 

 

Zet ook een ondergrondse bij dat kampje aan de Stadsweg.

 

Er wordt opgemerkt dat er van zaterdag op zondag veel lawaai op het Kerkplein is. Dit kan voor de omgeving een storende factor zijn.

Veel jongeren die flink hard rondjes scheuren op het Kerkplein.

Dit zorgt voor gevaarlijke situaties, kan de politie hier eens op toezien?

 

Parkeren tijdens de zondagse kerkdiensten is  ook een groot probleem. Er moet een waarschuwing uitgedeeld worden aan mensen, die verkeerd parkeren.

 

Klaas: met betrekking tot het parkeren op zondag loopt er al iets met de politie.

 

Burgemeester Segers:

Tweewekelijks is er overleg met de politie. De burgemeester zal dit aandachtspunt  meenemen. Ook kunnen en moeten wij elkaar op ons gedrag aanspreken.

 

 1. Rondvraag.
 1. Afsluiting.

Klaas sluit de vergadering. Hij bedankt iedereen voor zijn of haar bijdragen en voor hun komst.

Comments are closed.