Notulen jaarvergadering 24-11-2014

Notulen van de jaarvergadering van de Dorpsraad Rouveen dd maandag 24 november 2014

 

 

Welkomstwoord door de voorzitter.

Klaas opent de jaarvergadering en heet iedereen van harte welkom. Er is een grote opkomst, 101 aanwezigen.

 

Wie zijn de dorpsraadsleden?

De huidige dorpsraadsleden worden voorgesteld door Klaas. Hij geeft aan dat er 4 nieuwe leden zijn. Tevens hebben er 4 leden afscheid genomen. Klaas bedankt Henk Compagner, Margreet Bloemert, Hillie Koobs en Jeanet Kuiper voor hun jarenlange inzet. Ze ontvangen als dank voor hun jarenlange inzet een bos bloemen.

 

      Wat is/doet de dorpsraad?

Klaas legt uit wat de dorpsraad is en doet. De dorpsraad is een klankbord voor en naar de inwoners toe. Ze vergadert 1x per maand  in de bestuurskamer van de voetbal, 1x per jaar vergadert de Dorpsraad Rouveen met het college van B en W. Daarnaast is er jaarlijks een vergadering met een afvaardiging van de gemeente met alle wijk- en dorpsraden. Tevens gaan één of meerdere dorpsraadsleden als afvaardiging naar andere [commissie] vergaderingen/verenigingen, waarvoor we worden uitgenodigd. In de vergaderingen worden punten besproken, die in het dorp leven.

Regelmatig worden onderwerpen die in het dorp leven doorgegeven aan de betrokken ambtenaar/wethouder.

 

Behandelde onderwerpen van het afgelopen jaar.

Behoud van de pinautomaat in Rouveen.

Het publicatiebord hangt niet meer bij de oude Bibliotheek. Deze zou bij de Spar komen, maar omdat de toekomst van een supermarkt ook onzeker is, wachten we daar nog even mee.

Het ontbreken van lantaarnpaalnummers is onder de aandacht gebracht bij de gemeente. Evenals het overhangende groen wat goede verlichting kan belemmeren.

Het veranderen van de groenstrook bij de begraafplaats aan de Scholenweg loopt nog.

Meerdere keren overleg geweest met de betrokken partijen over de oude Triangellocatie.

Het bespreken bij de gemeente van marktkramen op het Kerkplein. Nu maar 1 standplaats voor een marktkraam op het kerkplein. Waarom geen 2, zodat de kaaskraam ook op het kerkplein kan, die nu bij d’ Olde Kaarke staat.

In Rouveen West  een speelplaats in het plan meenemen.

Dorpsparticipatiemogelijkheden. Dorpgenoten  willen graag meewerken met het realiseren van plannen en dat ook stimuleren.

Saneren buslijn 40

Vanuit de Rabogelden zijn er diverse aanvragen binnengekomen en een deel daarvan is gerealiseerd.

AED-kasten zijn aangeschaft.

Buitenverlichting ,kunstgras en grotere zandbak bij de MCR.

Grafherstel van Ebbinge Wubben gerealiseerd.

Speeltoestellen bij de voetbal worden gerealiseerd als de nieuwbouw van SC Rouveen klaar is.

 

Actuele onderwerpen.

AED-project. Het AED project in Rouveen begint steeds meer vorm te krijgen. Aan de   hand van een PPT wordt er uitleg gegeven over de strategie van de stichting AED gemeente Staphorst. Hoe het project in Rouveen is aangepakt en wat de resultaten tot nu toe zijn. Het bedrijfsleven en de kerken zijn hierbij betrokken en er is positief op gereageerd. 5 AED’s zijn naar buiten gebracht en met 2 partijen is de stichting nog bezig en dat ziet er positief uit en zal binnenkort ook een gerealiseerd worden. De vraag om mee te werken aan deze vorm van burgerhulpverlening wordt uitgelegd en benadrukt.

Als het project in Rouveen klaar is zal er een flyer uitgebracht worden zodat de dorpsgenoten op de hoogte gebracht worden waar AED’s aanwezig zijn.

 

Vragen over dit project:

 

vraag: “De ambulancepost heeft toch ook een AED?”

De aanwezige AED op de ambulancepost zal ws in de ambu aanwezig zijn en is niet voor dit project beschikbaar op de ambulancepost.

vraag:” krijgen we straks nog info over de aanwezige AED’s in Rouveen?”

De plaatsen van de AED’s komen straks op een flyer te staan, die elke dorpsbewoner thuis ergens kan bewaren. Zo moet het voor ieder duidelijk zijn waar ze zitten, mocht er wat gebeuren.

 

vraag: “Zijn er nog plaatsen waar AED’s binnen zijn?”

Heel veel. Alles hoeft niet naar buiten, als de afstanden maar haalbaar zijn, dus binnen 1,5 km.

 

vraag: “Is Firma Knoll geen optie om een AED op te hangen, omdat er daar in de buurt nog één ontbreekt?”

De firma Knoll wil dat graag samen met omliggende bedrijven doen. Zij zijn hierover in gesprek met enkele omliggende bedrijven. Zij hebben een mooie muur om er één op te hangen.

 

 

  1. Vragen aan het college.

 

vraag: “Is een station in Staphorst verstandig? De bus is goedkoper. Een station is een obstakel voor de gemeenteweg, omdat de spoorbomen dan veel naar beneden blijven.

Klaas geeft aan dat deze vraag voor B&W is en dat we die naar hen doorschuiven.

 

 

Sytse de Jong geeft aan dat de gemeente met het verkeerscirculatieplan bezig gaat. Iedereen, die daar belang bij heeft, wordt daarvan op de hoogte gehouden. Het plan van een station is niet zomaar bedacht. Vroeger had Staphorst een station. Deze is opgeheven. Wanneer het station er komt, zal het plan ook goed uitgewerkt zijn. Ook zal in dat onderzoek uitgezocht worden hoe nu de verhouding is met buslijn 40. Overdag zit er nauwelijks iemand in de bus. Misschien moet die dan worden opgeheven. Dat wordt allemaal afgewogen. Of de bomen dan te lang naar beneden blijven, zal ook dan uitgezocht worden.

Er is al gekeken of een station in Staphorst inpasbaar is. Het is inpasbaar op de lijnen Zwolle-Leeuwarden en Zwolle-Groningen. Allerlei zaken worden daarin afgewogen. De komst van een station is er één van lange adem. De raad zal dit jaar in vertrouwen worden geïnformeerd.

Buslijn 40: de provincie komt tot de conclusie dat ze 7 à 8 miljoen tekort hebben en dat zelf bijlappen ondoenlijk is. Het openbaar vervoer gaat de komende jaren aangepast worden. Ook buslijn 40 is daarin bespreekpunt.  Aanpassingen in aantal ritten en/of  routes bijvoorbeeld. De huidige vorm is onbetaalbaar. Waar vooral naar wordt gekeken is: wat betekent het in stand houden van buslijn 40 en het realiseren van een station?

 

vraag: “Ik wil graag weten wat de motivatie is dat er maar één kraam op het kerkplein mag, want we willen graag alles bij elkaar hebben. Straks komt er ook een bakker in de buurt van dat plein. Waarom dan niet de kaaskraam erbij?”

Bert Krale geeft aan dat er verschil zit in marktplaatsen en losse standplaatsen. De gemeente heeft een beleid en heeft zich daaraan te houden. Bert Krale wil samen met Lambert kijken waarom de gemeente vindt dat er maar één kraam op het kerkplein mag, omdat hij ook zo 1-2-3 niet weet wat het beleid is, zal hij in deze materie duiken..

 

vraag: “De dorpsraad heeft dit punt van één kraam ook al aangekaart bij de gemeente. Wat is daar uitgekomen?”

Klaas geeft aan dat er toen aangegeven is, dat er maar één plek is voor een kraam.

 

vraag: “Waarom  industrie langs de Oosterparallelweg en eventueel huizen? Industrie geeft overlast. En waarom aan het spoor? Daar zijn geen op- en afritten van de snelweg.”

Bert Krale geeft aan dat het plan niet op zich staat. Alles is uitgezocht. De raad is tot de conclusie gekomen, dat dit een goede plek is. Alles is goed afgewogen en bekrachtigd, dat dat een goede plek is. Er zullen ongetwijfeld voors en tegens zijn. Het is de bedoeling dat er kleinschalige bedrijven komen met woningen erbij. Er is bewust gekozen voor kleinschalig. De woningen zullen bewoond worden door de eigenaren van de bedrijven, dus als het lawaai geeft, hebben ze last van hun eigen lawaai.

 

vraag: “Ik woon in de Beukenlaan en erger me al jaren aan de straat. Er staan mooie huizen, maar er ligt geen mooie straat. Wanneer komt de stratenmaker om de stenen om te draaien, zodat het er weer netjes uitziet?”

Bert Krale zal op de planning kijken en Jan Bos daarover informeren.

 

vraag: “Wat bedoelen jullie met de groenstrook van de begraafplaats?”

Klaas geeft aan dat het daar een grote wildernis is. We hebben de gemeente hierover benadert, maar daarin is verschil van mening tussen de betrokken ambtenaar en de Dorpsraad.

 

vraag: “Kunnen jullie dan ook de hoogte van het gras meenemen en de kantjes? Het is de slechtst onderhouden begraafplaats van de gemeente Staphorst.”

Bert Krale geeft aan dat het college zich ervan bewust is en hiermee aan de slag gaat.

 

vraag: “De mollen kruipen er langs en hebben vrij spel. De stenen hangen daardoor scheef. Het is ten hemel schreiend hoe de begraafplaats erbij ligt.”

Bert Krale belooft het netjes te maken, zoals het hoort te zijn.

Maar de begraafplaats in Staphorst heeft de prioriteit.

 

vraag: “Is er al niet wat te doen geweest over het scheef zakken van de stenen?”

Burgemeester Alssema geeft aan dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor het onderhoud van de graven. Daarvoor is de familie verantwoordelijk.

 

vraag: “Wanneer komt er burgerparticipatie in het dorp? Ze hebben me nog nooit gebeld.”

Bert Krale zegt dat er wel aanvragen bij de gemeente liggen van bewoners, die wat willen qua groen en dat zelf eventueel wel willen aanleggen. De gemeente moet leren loslaten. De gemeente moet er nog aan wennen, dat anderen daarin mee willen participeren. Het is groeiende, er zijn initiatieven.

 

vraag: “De chemokar kan wel één keer in de maand komen i.p.v. elke week. Dat handje vol mensen wat daar komt, is de moeite niet voor elke week. Is het contract voor elke week afgesproken? Graag ook plastic zakken daar inleveren.

Bert Krale geeft aan dat het contract nog loopt, dus dat het nog even zo blijft als het blijft. De gemeente heeft een contract afgesloten, dus het maakt qua kosten voor de gemeente niet uit hoe vaak ze er staan. En voorlopig wordt het plastic nog opgehaald.

 

vraag: “Waarom zijn die heggen bij de begraafplaatsen zo laag? Er is totaal geen privacy.”.Betreft begraafplaats Meidoornlaan.

Klaas maakt duidelijk dat er destijds een duidelijke meerderheid voor deze hoogte was.

 

vraag: “Kan de gemeente m.b.t. de bermverschraling niet meer gaan kortsluiten met de boeren? Als  de boeren maaien het gemaaide ook weghalen, anders zijn de brandnetels er zo weer.”

Bert Krale zal dit punt meenemen naar de landbouwcontactcommissie.

 

Pauze.

 

Presentatie door alle trokken partijen over ‘de locatie Triangel’.

Edwin Saathof, projectleider Triangellocatie, gemeente Staphorst. Hij zal het één en ander uitleggen. Daarna zullen Roelof Kuik van De Vechthorst, Erik Roelofs van De Stouwe, Janita de Haan van Mathil en Gert Winkelaar van Salverda het woord krijgen.

 

Edwin Saathof: “Iedere partij heeft eisen. Er is een nieuw model, aangepast plan, voor de Triangellocatie gemaakt. Het ontwerp bestemmingsplan ligt tot en met 2 december ter inzage. Dit is echt nog voorlopig. We kunnen nu uw reactie eventueel nog meenemen.”

 

Roelof Kuik: “Wat vragen onze huurders? Wat gaan ze de komende 10 jaar vragen? Daar wordt het woningenbeleid op afgestemd. Het aantal van 36 woningen was erg hoog. Het waren relatief kleine woningen en stonden in lange rijen. Er is met een architect naar gekeken. Het nieuwe plan heeft 24 woningen.”

 

Erik Roelofs legt uit wat De Stouwe doet.

 

Janita de Haan geeft uitleg over het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Het ligt in de planning om de BSO-zalen ook te laten gebruiken door de zorg, omdat ze tijdens schooltijden niet gebruikt worden. Te denken valt aan activiteiten voor de bwoners van de toekomstige bouw op de Triangellocatie. Ook de mogelijkheid om hier met een grotere groep een verjaardag en/of receptie te vieren ligt open.

 

Gert Winkelaar geeft uitleg over de verschillende woningtypes. Bij een aantal woningen in het plan kan  een slaapkamer beneden gerealiseerd worden, en tevens is daarbij de mogelijkheid aanwezig voor zorg.De woningen worden opgeleverd inclusief wand- en tegelwerk, keuken en badkamer. Er wordt straatwerk bij de voordeur aangelegd, verder niet. Ook zit er een aantal m2 bergruimte (schuur) bij in. De mogelijkheid om de woning casco op te leveren is aanwezig.

Er zijn tot nu toe 30  aanmeldingen. Deze personen worden op de hoogte gesteld van de aankomende  info-avond, waarop meer duidelijkheid gegeven kan worden over de inhoudsmaten en de bouwprijzen.

Er wordt niet geloot. Wie het eerst komt, wie  het eerst maalt.

 

Erik Roelofs geeft aan dat huren via De Stouwe gaat. De Vechthorst bouwt in principe alleen een locatie waar 24 uurs-zorg is. De Stouwe gaat een contract aan met de Vechthorst voor in eerste instantie 15 jaar. Als het na die 15 jaar mooi loopt, gaan ze verder. Is er minder belangstelling, dan gaat een deel in de verkoop.

Er zal geen wakkere nachtdienst zijn, maar een slapende dienst, die bij een zorgvraag gealarmeerd wordt.

Voor het huren van een zorgwoning zal er een dienstverleningsvraag moeten zijn. Dit kan zowel een was-/linnenvoorziening, welzijn of huishoudelijke vraag zijn.

Er zijn 14 serieuze kandidaten. Wat De Stouwe betreft, krijgen deze voorrang bij het uitkiezen van de woning.

Bij het wegvallen van de zorgaanvrager, kan de partner, als deze nog geen zorg nodig heeft er blijven wonen.

De mogelijkheid voor omwonenden om zorg in te kopen is er ook. Graag zelfs.

Er is nog geen datum gepland voor de aanvang van de bouw. De ChristenUnie heeft aangegeven dat er voor het einde van het jaar een besluit genomen moet worden. Het moet wel verantwoord zijn een besluit te nemen.

Er is bewust nog niet aan PR gedaan. Dit gebeurt pas als de handtekeningen van alle betrokken partijen gezet zijn.

De eis van De Stouwe is dat de huurprijs onder de huursubsidiegrens (€ 699,42) ligt.

Bij leegstand gaat de prioriteit naar verhuur van de woningen. Dan is er geen zorgplicht.

Een koopwoning is niet onbespreekbaar.

 

Dik Vedder geeft aan dat alles in één keer gebouwd moet worden en voor 1 januari duidelijk moet zijn wat er komt en hoe alles gaat.

 

Janita de Haan geeft aan dat de BSO bepaalde dagdelen door Stichting Welzijn Ouderen gebruikt zal gaan worden en verder wil Mathil nog kijken of er boven (want daar is ook nog ruimte over) nog kantoorruimtes verhuurd kunnen worden aan bijvoorbeeld diensten als logopedie. De mogelijkheid voor de aanwezigheid van een lift is aandachtspunt.

 

De bereikbaarheid van bepaalde woningen wordt nogmaals bekeken, want het blijkt dat deze aan het fietspad liggen, maar dat deze niet met de auto toegankelijk zijn zoals het nu lijkt, dus ook niet voor spoeddiensten.

 

In maart komt er een onherroepelijk bestemmingsplan. Vervolgens zal dan na 2 à 3 maanden de grond bouwrijp gemaakt moeten worden. Rond de zomervakantie kan er dan een begin gemaakt worden met de eerste woningen.

 

Samen met de Stichting Welzijn Ouderen wordt er nagedacht over winkels.

 

Mogelijkheid voor vragen stellen over dit project.

 

Er wordt nog aangegeven dat er bij grote aangelegenheden waarschijnlijk niet voldoende parkeergelegenheid is. Dan zal men bij de voetbal of de MCR moeten  parkeren.

 

Er wordt gevraagd of er sowieso gebouwd gaat worden, ook als alles nog niet verkocht is. Als 70% verkocht is, gaat er gebouwd worden. Als het te lang duurt, dat die 70% er komt, dan kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor een woning minder in dat rijtje, waardoor de 70% wel gehaald wordt.

 

Afsluiting.

Klaas bedankt iedereen voor hun komst, in het bijzonder diegenen die een bijdrage

Comments are closed.