Notulen jaarvergadering 19 November 2018

Jaarvergadering Dorpsraad Rouveen op 19 november 2018 in d’Olde Skoele

Welkom:

De Vice Voorzitter begint de jaarvergadering met een welkom aan alle aanwezigen op de jaarvergadering   van dorpsraad Rouveen. Een bijzonder woord van welkom voor de gastsprekers van Brandweer veiligheidsregio IJsselland. Zij geven een presentatie over brandveiligheid in en om de woning.

Deze jaarvergadering heeft dezelfde opzet als vorig jaar. Dit houdt in dat vragen voor de dorpsraad opgeschreven kunnen worden en tijdens de pauze ingeleverd worden.

De vragen worden na de pauze behandeld. We volgen verder de agenda, die gepresenteerd staat op het scherm.

Wie zijn de leden van de dorpsraad?

Momenteel bestaat de dorpsraad uit 8 personen waarvan er 2 personen aftredend zijn namelijk Carlo Dunnik en Marja Krale  Tevens heeft Henk Visscher aangegeven ondanks dat hij zijn termijn vol heeft nog door zal gaan tot hij een geschikte vervanger heeft gevonden.

Gedurende het jaar is Jan Timmerman al onderdeel geworden van het team en sinds kort hebben ook Klaas Smit en Heleen Post-Knoll zitting genomen in de dorpsraad.

Dit betekent dat we per saldo 6 personen over houden maar eigenlijk nog steeds zoekende zijn naar extra bestuursleden .

Wat is/doet de dorpsraad?

De Dorpsraad is een stichting met als doel om het woon- en werkklimaat in het werkgebied te bevorderen en zij behartigd de algemene belangen van de inwoners.

Wat doet de dorpsraad? De dorpsraad vergaderd 1 x in de maand, bezoekt raadsvergaderingen, gaat in op uitnodigingen betreffende dorps-gerelateerde vergaderingen, maakt belangen van de inwoners kenbaar bij de gemeente en houdt jaarlijks een vergadering om daarmee ook transparant te zijn naar de inwoners van Rouveen.

Als dorpsraad hebben wij ook afgelopen jaar geprobeerd hier zoveel mogelijk aan te voldoen en na de pauze worden de door ons behandelde onderwerpen nader toegelicht.

Presentatie Brandweer, veiligheidsregio IJsselland.

Pauze.

Overzicht van het afgelopen jaar:

 1. Kamp Conrad

Op 1 September zijn wij aanwezig geweest bij de boekpresentatie van “Kinderen van kamp Conrad”.

Ook de Dorpsraad heeft door een kleine schenking bijgedragen aan de realisatie van dit boek.

De stichting die hier verantwoordelijk voor is wil in 2019 een lesbrief presenteren die eventueel beschikbaar zal komen voor alle scholen in Nederland. Zodat ook dit stukje geschiedenis niet vergeten wordt.

 • Uitbreiding begraafplaats Scholenweg.

We hebben gemeend om de gemeente te vragen wat de huidige capaciteit nog is van de begraafplaats aan de scholenweg en wanneer de beoogde uitbreiding plaats gaat vinden.

Gelet op de capaciteit van de huidige begraafplaats en de naar schatting benodigde behoefte is er reden tot uitbreiding van de begraafplaats Scholenweg.

De gemeente heeft hiervoor ook al land aangekocht. Hierdoor kan de voorbereiding beginnen in 2020, de eventuele uitvoering in 2021 en de ingebruikname zal dan plaatsvinden in 2022. Dit is dan ook zo meegenomen in de meerjarenplanning van de gemeente.

 • ZSM Fietsroute:

Vorig jaar hebben we de aanbevelingen voor de aan te leggen fietsverbinding tussen de Lichtmis en de Achthoevenweg bij de gemeente ingediend. Inmiddels is de deze aangelegd, en op 1 oktober in gebruik genomen en ook al van naam veranderd in Z.S.M.

Het gebruik van de Zwolle-Staphorst-Meppel-route(ZSM) gaat nog gemeten worden.

Door wie word deze gebruikt, woon-werk verkeer of is het puur recreatief.

Reacties van gebruikers zijn verschillend.

 • Ontsluiting CZ-route:

Zoals iedereen heeft kunnen zien is er een begin gemaakt met de ontsluiting van CZ-Rouveen. De Bisschopsweg is vanaf de Gorterlaan gedeeltelijk geasfalteerd en verbreed, ook zijn er aan de Gorterlaan passeerstroken gerealiseerd, zodat het vrachtverkeer de ruimte heeft om elkaar te passeren. Hoe het e.e.a. zich verder gaat ontwikkelen is nog afwachten.

 • Levensboomlocatie:

De gemeente is op zoek naar een goed plan voor invulling van de oude levensboomlocatie in Rouveen. Tot 22 November kan een ieder met een goed plan dit nog steeds indienen. Op de website www.jijenoverijssel.nl/levensboom kan een ieder kijken welke plannen er al zijn ingediend of kan daar zijn eigen plan indienen. Eind November worden alle ingediende plannen door de indieners zelf toegelicht en in januari 2019 is er een beslissingsbijeenkomst gepand. Wij als dorpsraad zien graag dat er een plan wordt ingediend die breed door de samenleving wordt gesteund. Wij kijken dan ook hals reikend uit naar de verdere uitvoering/presentatie van de verschillende ideeën.

 • Activiteitenzone:.

In mei 2016 hebben we alle verenigingen uit Rouveen bij elkaar gezeten om eens dieper na  te denken over een eventueel Evenemententerrein/Activiteitenzone. Nu dik 2 jaar later is er een plan ingediend bij de gemeente en zijn er ook bedragen vrij gekomen om dit plan verder uit te werken.

De commissie is nu op een punt beland om dieper op het plan in te gaan waarbij je kunt denken aan het opzetten van een stichting om het terrein te beheren en als het beoogde stuk land is aangekocht kan men ook verder kijken hoe dit stuk land aangepakt moet worden om het geschikt te maken voor de plannen die ze hebben.

Daarbij zal er misschien nog wel een uitgebreider plan uit rollen dan oorspronkelijk is ingediend maar daar zal dan ook weer meer geld voor nodig zijn. Dit zal betekenen dat men ook naar andere mogelijkheden moet kijken om geld te genereren dat kan bijvoorbeeld subsidies  zijn via de overheid.

Al met al veel werk en nog een lange weg te gaan.

 • Herinrichting Korte Kerkweg/Goudenregenstraat:

Er is begonnen met de herinrichting Korte Kerkweg/Goudenregenstraat en deze zal in 2 fases worden uitgevoerd. Bewoners hebben kunnen meedenken over de inrichting van de straten en er is overleg geweest met de scholen over een veilige fietsroute voor de kinderen van en naar school. We hopen dat de realisatie van dit plan niet te lang gaat duren en dat een ieder tevreden is met het eindresultaat.

 • Budget voor ideeën in het belang van het dorp:

Wij als Dorpsraad hebben een beperkt geldbedrag in bezit maar daarnaast krijgen wij ook uit de hoek van de overheid af en toe de mogelijkheid om bepaalde plannen in te dienen om een bepaalde bijdrage te krijgen en zo deze plannen te bekostigen. Als voorbeeld de Activiteitenzone.
Mochten mensen uit de gemeente dus ideeën hebben waar ze wel een bepaald bedrag voor nodig zijn om dit te realiseren dan kunnen ze zich altijd richten tot de Dorpsraad. Misschien kunnen wij zelf een bijdrage leveren of weten wij de weg om op de een of andere manier voor een subsidie in aanmerking te komen.

In gesprek geweest met de gemeente Staphorst:

Ook vanuit de Dorpsraad Rouveen zijn wij voor zover mogelijk in gesprek geweest met de gemeente over diverse zaken die ons dorp aangaan. Te denken valt aan punten zoals

 • Verkeerscirculatieplan Rouveen.

Denk hierbij aan de kruising Scholenland/Oude Rijksweg.  Scholenland  verlichting en snelheid. Schipgravenweg snelheid in combinatie met de activiteitenzone.

 • Uitbreiding kern Rouveen. Wanneer en waar.
 • Boa’s en het functioneren van de deze Boa’s.
 • Glasvezel.

De glasvezelbekabeling wordt op diverse locaties aangelegd, en het is nog afwachten wanneer de aanleg start. Bij de eerst aangelegde aansluitingen is het wachten op de laatste handelingen tot ingebruikneming van de aangelegde glasvezel aansluiting.

 • Ideeën voor de oude Bibliotheek en de Levensboomlocatie.
 • Meldpunt gemeente Staphorst.

De gemeente heeft op hun site een digitaal meldpunt openbare ruimte waar u uw klacht of melding kunt achterlaten. Wellicht weet u dat al maar het is goed dit onder uw aandacht te brengen.

Het is op de site te vinden onder het kopje ‘Iets melden’  met daarin een onderverdeling van verschillende meldingen. Waaronder verloren en gevonden voorwerpen, defecte straatverlichting, eikenprocessie rups etc.

Het voordeel van het melden via de site is dat het direct op de tafel komt te liggen van degen die de klacht moeten en kunnen behandelen

Gemelde onderwerpen.:

Schipgravenweg is te smal, heeft slechte berm en men wenst graag een verhoogde kruising en verlichting;

Groen in de Beukenlaan en onderhoud hiervan? En ook de begraafplaats heeft een slordige grasmat?

Auto’s worden door gebrek aan parkeerplaatsen in de kern van Rouveen in het groen geparkeerd, hierdoor is bijv. in de Beukenlaan een paaltje omgereden.

Het belang van de ZSM-route, waarom is deze er en is er een oplaadpunt(zonne-energie) voor elektrische fietsen onder een boom geplaatst?

Zou er meer verlichting kunnen komen in het Prunuspark? Het is er ‘s avonds erg donker.

Idee: verharding Bisschopsweg doortrekken tot ORW en Geezenland en Schipgravenweg verbreden, goed voor verkeersontsluiting kern Rouveen.?

Comments are closed.